DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI ĐẦM SEN

Danh sách Hội viên đang được cập nhật lại trong năm 2019, đề nghị quý Chi Hội Trưởng, Chi Hội Phó và Quý hội viên có yêu cầu điều chỉnh sai sót hay thay đổi nhân sự vui lòng báo về Văn phòng hội theo thông tin:
Email : hopavn@gmail.com
ĐT: (028) 3832 3326 (gặp Ngọc Thảo).
Xin cảm ơn.
STT HỌ TÊN NĂM SINH
1 Ông Nguyễn Phước Toàn 1955
2 Ông Võ Văn Hoàng 1970
3 Ông Đinh Tá 1958
4 Ông Trần Dũ Khôn 1947
5 Ông Trần Minh Đạt 1969
6 Ông Võ Tấn Quốc 1959
7 Ông Vũ Anh Hiếu 1964
8 Ông Võ Chí Trung 1958
9 Ông Đinh Ngọc Trung 1966
10 Ông Võ Quốc Thanh 1979
11 Ông Trần Kim Luận 1965
12 Ông Nguyễn Văn Sẳng 1970
13 Ông Trần Kế Oai 1967
14 Ông Lê Thanh Sơn 1952
15 Ông Lê Quốc Thịnh 1966
16 Nguyễn Thị Đào 1956
17 Ông Kiều Anh Dũng 1967
18 Ông Kha Thành Trí Đạt 1970
19 Ông Trần Đắc Hưng 1965
20 Ông Bùi Quốc Sỹ 1963
21 Ông Nguyễn Văn Long 1973
22 Ông Lê Hồng Sơn 1953
23 Ông Nguyễn Mạnh Cường 1978
24 Ông Phan Sơn 1939
25 Ông Dương Cầm 1955
26 Ông Đào Đức Tuấn 1960
27 Ông Bùi Văn Tánh 1939