Thông báo về việc xét tài trợ Đầu tư Sáng tác năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Xét tài trợ Đầu tư Sáng tác năm 2018

  • Căn cứ công văn số 3915/UB-TM ngày 08/07/2004 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ hoạt động sáng tạo các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật;
  • Căn cứ Quy chế chi tiêu hỗ trợ đầu tư sáng tác hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật giai đoạn 2017 -2020;

        Nhằm góp phần tạo ra các tác phẩm, công trình sáng tác, nghiên cứu mới về văn học nghệ thuật có chất lượng cao. Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh thộng báo đến các Chi hội Nhiếp ảnh và các hội viên về việc xét tài trợ sáng tác năm 2018,

  1. Đối tượng và điều kiện được tài trợ:
  • Các Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh có đủ tuổi hội từ 2 năm trở lên chưa nhận quỹ đầu tư tài trợ sáng tác năm 2017.
  • Được Chi hội bình chọn và giới thiệu qua phiên họp của Chi hội (có biên bản kèm theo). Số lượng bình chọn như sau:

+   Chi hội có số lượng hội viên ít hơn 12 người: 1 suất

+   Chi hội có số lượng hội viên từ 12 đến 25 người: 2 suất

+   Chi hội có số lượng hội viên trên 25 người: 3 suất.

  1. Đề tài: Tự do
  2. Mẫu đăng ký tài trợ đầu tư sáng tác: Nhận tại Văn phòng Hội Nhiếp ảnh, mẫu đăng ký phải có xác nhận của Chi hội trưởng.
  3. Điều kiện bắt buộc:

        Ảnh sáng tác phải là những ảnh sáng tác mới, chưa công bố và sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

        –    Số lượng ảnh: đúng 20 ảnh.

–    Kích cở ảnh: từ (30×40)cm đến (30×45)cm (kèm theo file ảnh 5MB/300DPI để lưu) không trình bày ghi chữ vào mặt ảnh, ảnh không dán trên bìa cứng, không cần đóng thành tập. Bộ ảnh phải có trình bày (Maquette) và thuyết minh nội dung.

  1. Tiêu chí xét duyệt:

Văn phòng Hội Nhiếp ảnh tập hợp hồ sơ của Hội viên đăng ký nhận tài trợ đầu tư sáng tác.

Hội đồng xét duyệt và thẩm định căn cứ mục đích, yêu cầu của Hội. Căn cứ vào đề tài của tác giả, xem xét thẩm định các tác phẩm trong bộ ảnh và đề mức tài trợ cho tác giả.

Ban quản lý quỹ căn cứ vào đề nghị của Hội đồng xét duyệt và thẩm định quyết định chọn hồ sơ tài trợ và ký hợp đồng với các tác giả.

Người nhận tài trợ nếu không hoàn thành đúng thời hạn hợp đồng, và tác phẩm không đảm bảo chất lượng sẽ không nghiệm thu.

Căn cứ vào hợp đồng với tác giả, sau khi nhận được bộ ảnh hoàn chỉnh, Hội đồng xét duyệt và thẩm định tổ chức thẩm định tác phẩm .

Sau khi được nghiệm thu theo đánh giá của Hội đồng xét duyệt và thẩm định, tác giả sẽ nhận số tiền tài trợ theo các định mức tài trợ hạng A, B hoặc C.

Ảnh tham gia đầu tư sáng tác được tham dự mọi cuộc thi do Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Lưu ý:

Trường hợp đề tài trùng nhau, Ban Tổ chức sẽ mời tác giả đến để trao đổi lại.

 Lịch biểu:

 –      Mỗi Chi hội họp và đề cử biểu quyết hội viên trực thuộc Chi hội nhận đầu tư sáng tác năm 2018. Chi hội gửi biên bản và danh sách đến Văn phòng Hội Nhiếp ảnh đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2018.

–      Hội đồng xét duyệt và thẩm định sẽ xét duyệt và thông báo kết quả đến hội viên ngay khi nhận đề tài đầu tư.

–      Thời gian thực hiện bộ ảnh đầu tư: Kể từ ngày Hội đồng xét duyệt chấp thuận

–      Hạn chót nộp ảnh nghiệm thu: Thứ sáu ngày 31 tháng 8 năm 2018. (Nếu tác giả nào thực hiện sớm có thể nộp bộ ảnh trước thời hạn ấn định).

–      Hội đồng xét duyệt và thẩm định căn cứ vào nguồn kinh phí Nhà nước phân chia 3 mức tài trợ đầu tư hạng A:10.000.000đ/người, B: 8.000.000đ/người và C: 6.000.000đ/người theo chất lượng tác phẩm.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH TÂM