Thông báo: Về việc xét kết nạp hội viên đợt 1 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Xét kết nạp hội viên đợt 1 năm 2020

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, Ban Chấp hành thông báo đến tất cả các bạn yêu thích nhiếp ảnh về việc xét kết nạp hội viên đợt 1 năm 2020 như sau:

  • Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/01/2020
  • Thời gian xét hồ sơ: Ngày 13/01/2020.
  • Địa chỉ nhận hồ sơ: Văn phòng Hội Nhiếp ảnh (122 Sương Nguyệt Anh, Q.1)
  • Đơn gia nhập Hội Nhiếp ảnh Thành phố (Don gia nhap Hoi Nhiep anh)

Trân trọng.

TM. BAN CHẤP HÀNH

P.CHỦ TỊCH

Hoàng Thạch Vân