Thông báo tạm hoãn kế hoạch giao lưu ảnh nghệ thuật 3 thành phố