Gia hạn thời gian nhận ảnh của cuộc thi ảnh “Gia đình”

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian nhận ảnh

Cuộc thi ảnh nghệ thuật – Chủ đề: Gia đình

 

Ban Tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “Gia đình thông báo về việc gia hạn thời gian nhận ảnh của cuộc thi như sau:

  1. Thời gian nhận file ảnh: hết ngày 16/02/2020 (Chủ nhật)
  2. Thời gian chấm ảnh online: 18 và 19/02/2020
  3. Sau khi có kết quả ảnh được chọn vào vòng triển lãm, tác giả tự phóng ảnh và gửi về văn phòng Hội Nhiếp ảnh Thành phố trước ngày 27/02/2020 để chấm giải vào ngày 29/02/2020   

Trân trọng.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tâm