DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI NHỮNG NGƯỜI BẠN

Danh sách Hội viên đang được cập nhật lại trong năm 2019, đề nghị quý Chi Hội Trưởng, Chi Hội Phó và Quý hội viên có yêu cầu điều chỉnh sai sót hay thay đổi nhân sự vui lòng báo về Văn phòng hội theo thông tin:
Email : hopavn@gmail.com
ĐT: (028) 3832 3326 (gặp Ngọc Thảo).
Xin cảm ơn.
STT HỌ TÊN NĂM SINH
1 Ông Nguyễn Ngọc Bảo 1953
2 Ông Lê Chí Trọng 1953
3 Ông Nguyễn Duy Tưởng 1948
4 Ông Nguyễn Tiến Quảng 1956
5 Ông Nguyễn Minh Tân 1974
6 Ông Nguyễn Viết Cửu 1965
7 Ông Nguyễn Vũ Phước 1967
8 Ông Nguyễn Huy Sơn 1969
9 Phạm Thị Kim Oanh 1954
10 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 1989
11 Ông Nguyễn Văn Quỳnh (Trúc Lam) 1939
12 Ông Nguyễn Bá Hân 1957
13 Ông Lê Tuệ 1951
14 Ông Lý Hòa Tấn 1956
15 Ông Diệp Đức Minh 1956
16 Ông Hoàng Thế Nhiệm 1960
17 Ông Lê Văn Phương 1963
18 Ông Nguyễn Tấn Ninh 1954
19 Ông Lê Hồng Linh 1960