DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI NHỮNG NGƯỜI BẠN

DANH SÁCH HỘI VIÊN 

CHI HỘI NHIẾP ẢNH NHỮNG NGƯỜI BẠN

STT

HỌ TÊN

NĂM SINH

 
1 Ông Nguyễn Ngọc Bảo 1953 Chi hội trưởng
2 Ông Nguyễn Tiến Quảng 1956 Chi hội phó
3 Ông Lê Tuệ 1951 Chi hội phó
4 Ông Lê Chí Trọng 1953
5 Ông Nguyễn Minh Tân 1974
6 Ông Nguyễn Huy Sơn 1969
7 Ông Nguyễn Vũ Phước 1967
8 Ông Lê Hồng Linh 1960
9 Phạm Thị Kim Oanh 1954
10 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 1989
11 Ông Nguyễn Văn Quỳnh (Trúc Lam) 1939
12 Ông Nguyễn Duy Tưởng 1948
13 Ông Nguyễn Văn Ninh (Nguyên Ninh) 1954
14 Ông Diệp Đức Minh 1956
15 Ông Hoàng Thế Nhiệm 1960
16 Ông Lê Văn Phương 1963
17 Ông Ngô Xuân Hải 1952
18 Ông  Lý Hòa Tấn 1956
 Ông  Nguyễn Viết Cửu 1965