DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI BẾN NGHÉ

DANH SÁCH HỘI VIÊN 

CHI HỘI NHIẾP ẢNH BẾN NGHÉ

STT HỌ TÊN NĂM SINH
1 Ông Phạm Ngọc Hùng 1955 Chi hội trưởng
2 Ông Trương Công Ánh 1959 Chi hội phó
3 Ông Phạm Quang Tuyến 1959
4 Ông Nguyễn Việt Dũng 1958
5 Ông Trần Văn Tài 1957
6 Ông Phạm Kim Hiếu 1964
7 Ông Nguyễn Viết Bình 1954
8 Ông Tô Tấn Đạt
9 Ông Dư Đăng Hải 1952
10 Ông Huỳnh Tấn Sỹ
11 Ông Đặng Ngọc Thanh 1948
12 Ông Huỳnh Công Bá 1953
13 Ông Hoàng Thịnh 1942
14 Ông Ngô Bá Châu 1959
15 Ông Triệu Quốc Hùng 1959
16 Ông Lê Hồng Trường 1971
17 Ông Nguyễn Thanh Hải 1942
18 Ông Nguyễn Trọng Nhân 1968
19 Ông Nguyễn Mạnh Sơn 1950
20 Ông Trương Thi Hiền 1964