DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH VÀ CÁC BAN CHUYÊN MÔN

BAN CHẤP HÀNH HỘI NHIẾP ẢNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Nhiệm kỳ 2015-2020)

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Ông Nguyễn Thanh Tâm Chủ tịch
2 Ông Hoàng Thạch Vân Phó Chủ tịch Thường trực
3 Ông Lê Xuân Thăng Phó Chủ tịch – Trưởng Ban Lý luận Phê bình
4 Ông Đồng Đức Thành Ủy viên Thường vụ -Trưởng Ban Đối ngoại
5 Ông Nguyễn Minh Tân Ủy viên Thường vụ – Phụ trách trang web
6 Ông Nguyễn Mạnh Sinh Ủy viên Ban Chấp hành – Trưởng ban Công tác Hội viên
7 Nguyễn Hồng Nga Ủy viên Ban Chấp hành –  Trưởng ban Công tác Nữ
8 Ông Ngô Đức Cần Ủy viên Ban Chấp hành – Trưởng ban Sáng tác Triển lãm
9 Ông Huỳnh Tấn Thăng Ủy viên Ban Chấp hành – Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
10 Ông Đoàn Hoài Trung Ủy viên Ban Chấp hành -Trưởng ban Kiểm tra
11 Ông Nguyễn Phước Toàn Ủy viên Ban Chấp hành – Phó ban Sáng tác Triển lãm

1-BAN KIỂM TRA

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Ông Đoàn Hoài Trung Trưởng ban Kiểm tra
2 Ông Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên
3 Ông Phạm Ngọc Hùng Ủy viên

2-BAN CÔNG TÁC HỘI VIÊN

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Ông Nguyễn Mạnh Sinh Trưởng ban Công tác Hội viên
2 Lê Thị Kim Liên Phó ban Công tác Hội viên
3 Trần Thị Tuyết Mai Ủy viên
4 Ông Nguyễn Minh Tân Ủy viên

3-HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Ông Bùi Minh Sơn Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật
2 Ông Đồng Đức Thành Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật
3 Đoàn Thi Thơ Ủy viên
4 Ông Hoàng Quốc Tuấn Ủy viên
5 Ông Nguyễn Văn Khánh Ủy viên

4-BAN ĐỐI NGOẠI

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Ông Đồng Đức Thành Trưởng ban Đối ngoại
2 Ông Trần Quốc Dũng Ủy viên
3 Ông Lê Quang Quý Ủy viên
4 Ông Vũ Hải Sơn Ủy viên
5 Nguyễn Thị Kiên Trinh Ủy viên

5-BAN SÁNG TÁC TRIỂN LÃM

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Ông Ngô Đức Cần Trưởng ban Sáng tác Triển lãm
2 Ông Nguyễn Phước Toàn Phó ban Sáng tác Triển lãm
3 Nguyễn Hồng Nga Ủy viên
4 Ông Trần Tấn Đạt Ủy viên
5 Ông Lê Hữu Dũng Ủy viên
6 Ông Nguyễn Trung Trực Ủy viên
7 Ông Võ Quốc Thanh Ủy viên

6-BAN LÝ LUẬN PHÊ BÌNH

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Ông Lê Xuân Thăng Trưởng ban Lý luận Phê bình
2 Ông Đào Văn Sử Phó ban Lý luận Phê bình
3 Ông Nguyễn Trường Sinh Ủy viên
4 Ông Nguyễn Việt Tiến Ủy viên
5 Đỗ Ngọc Ủy viên

7-BAN CÔNG TÁC NỮ

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Hồng Nga Trưởng ban Công tác Nữ
2 Vũ Thanh Hoài Ủy viên
3 Ngô Thị Thu Ba Ủy viên
4 Trần Kim Phụng Ủy viên
5 Lưu Thị Kim Phương Ủy viên

8-BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Ông Huỳnh Tấn Thăng Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
2 Ông Nguyễn Việt Cường Phó ban Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
3 Ông Nguyễn Thứ Tính Ủy viên